Geometría dinámica. Explorando los triángulos y sus centros

[es]
Manuel Sada Allo

Para hacer geometría es importante ver las figuras objeto de nuestro estudio y manipularlas. Antes de la invención del papel, los antiguos geómetras dibujaban sobre la arena u otros materiales. Hasta hoy y durante siglos la Geometría se ha servido del papel, el lápiz y otros instrumentos de dibujo. Desde hace unos años es posible sustituir el cuaderno por la pantalla del ordenador y los lápices, reglas, compás, etc. por el ratón y el teclado.

Surge así la Geometría dinámica, mediante la cual se multiplican las posibilidades de
estudiar propiedades en los objetos geométricos, establecer conjeturas, comprobarlas y realizar investigaciones.

Durante esta sesión intentaremos comprobar esas potencialidades (trabajando con el programa GeoGebra) a partir del estudio de los centros de los triángulos.

Actividades para hacer en casa

Actividades
Cómo descargar
y cómo instalar GeoGebra
Cómo dibujar el baricentro de un triángulo

Actividades del bloque 1

Actividades

Actividades del bloque 2

Actividades

Para saber más

– Si quieres aprender más sobre geometría dinámica puedes consultar esta web o esta otra. Otra posibilidad es este artículo.
– Para saber más del programa GeoGebra puedes accedes a este tutorial o este videotutorial. Si quieres profundizar lo podrás hacer aquí.
– Para profundizar sobre la geometría del triángulo te aconsejamos este enlace y este otro. Si te interesa concretamente los centros del triángulo consulta este post.
[ca]
Manuel Sada Allo

Per a fer geometria és important veure les figures objecte del nostre estudi i manipular-les. Abans de la invenció del paper, els antics geòmetres dibuixaven sobre l?arena o altres materials. Fins avui i durant segles la Geometria s?ha servit del paper, el llapis i d?altres instruments de dibuix. Des de fa uns anys és possible substituir el quadern per la pantalla de l?ordinador i el llapis, regle, compàs, etc. pel ratolí i el teclat.

Sorgeix així la Geometria Dinàmica, mitjançant la qual es multipliquen les possibilitats d?estudiar propietats en els objectes geomètrics, establir conjectures, comprovar-les i realitzar investigacions.

Durant aquesta sessió intentarem comprovar aquestes potencialitats (treballant amb el programa Geogebra) a partir de l?estudi dels centres dels triangles.

Els alumnes han de poder treballar amb un ordinador per cada parella. Per això la sessió ha de desenvolupar-se en una aula d?ordinadors (o en una aula convencional però dotada de prou portàtils). Els ordinadors han de tenir instal·lat el programa Geogebra (o, almenys, tenir accés a Internet amb una bona connexió). També caldrà que els monitors coneguin el funcionament bàsic de Geogebra (no cal que siguin experts).

Activitats per a fer acasa

Activitats
Com descarregar
i com instal·lar GeoGebra
Com dibuixar el baricentre d’un triangle

Activitats del bloc 1

Activitats

Activitats del bloc 2

Activitats

Per saber +

– Si vols aprendre més sobre geometria dinàmica pots consultar aquesta web o aquesta altra. Una altra possibilitat és aquest article.
– Per saber més del programa GeoGebra pots accedir a aquest tutorial o aquest videotutorial. Si vols aprofuncir ho podràs fer aquí.
– Para aprofundir sobre la geometria del triangle t’aconsellam aquest enllaç i aquest altre. Si t’interessa concretament els centres del triangle consulta aquest post.