Presentació

El Ministeri d’Educació ha posat en marxa el Programa d’aprofundiment de coneixements adreçat a l’alumnat amb major capacitat i motivació per aprendre.

Es pretén amb ell avançar cap a un model d’educació basat en els principis d’equitat i excel·lència, una educació inclusiva, intercultural i plural que atendrà al desenvolupament personal, interpersonal, social i professional fent conscients els estudiants de les seves pròpies capacitats i motivant-los per esforçar-se a desenvolupar-les.

Objectius

– Atendre adequadament i de forma específica als alumnes amb millor rendiment i motivació per aprendre de manera que se li ofereixin respostes adaptades a les seves possibilitats, el que ajudarà a que continuïn avançant en el seu aprenentatge i assoliment de competències sense risc d’abandonament o desinterès en estudis posteriors.
– Millorar els nivells alts de rendiment i resultats d’aquests alumnes per desenvolupar al màxim el seu potencial d’aprenentatge i elevar amb això els nivells d’excel·lència del sistema educatiu Potenciar l’adquisició de competències per mitjà de criteris metodològics adequats per aconseguir formar ciutadans més ben preparats, professional i personalment. Aquesta metodologia podria servir en alguns casos de referència per al treball a l’aula.
– Impulsar l’interès de l’alumnat per la recerca, per fomentar i augmentar la vocació científica dels futurs ciutadans.

Destinataris

El programa d’aprofundiment de coneixements està dirigit a aquells alumnes, tant d’ensenyament bàsic com postobligatòria, que destaquen per la seva major capacitat, interès i motivació per aprendre, oferint alternatives que els permetin desenvolupar plenament les seves capacitats i afavoreixin el seu desenvolupament personal, interpersonal, social i professional.

Característiques del programa

Amb aquest programa es vol afavorir el pensament crític i creatiu, l’interès per la investigació, la tecnologia i la innovació, el gust pel saber, per descobrir, per explorar, la inquietud pel coneixement, el desig d’aprendre activament, la capacitat d’anàlisi i reflexió, es tracta en definitiva, d’estimular el potencial intel·lectual, i les actituds de cooperació i el treball en equip.

El programa “Anem x + Matemàtiques”

El Ministeri d’Educació ha encarregat a la Federació Espanyola de Professors de Matemàtiques el desenvolupament d’un programa específic per a matemàtiques dins del programa general. La FESPM ha titulat aquest programa “Ven x + matemáticas” (en català, Anem x + Matemàtiques).

S’adreça a alumnes preferentment de quart curs de l’ESO, encara que podran incorporar alumnes de tercer. El nivell curricular de base, per tant, serà els coneixements adquirits amb caràcter general a 3r de l’ESO. El programa pretén aprofundir en aquests coneixements eixamplant el currículum i complementant, però no anticipant coneixements que seran adquirits per aquests alumnes en cursos posteriors. Es pretén també aprofundir en la reflexió matemàtica sobre el món que ens envolta, posant els coneixements adquirits en relació amb altres àmbits del saber, de manera que les matemàtiques quedin entroncades en un tot polièdric i que els alumnes puguin d’aquesta manera assolir millor les competències que defineixen l’etapa educativa de l’ESO.

Aquest programa s’implementarà en grups formats per uns 20 alumnes i coordinat per dos monitors. Cada grup desenvoluparà 9 sessions de tres hores, una cada 15 dies. Entre sessió i sessió els alumnes realitzaran a casa algunes activitats.

S’ha elaborat material per a 12 sessions, de manera que els monitors de cada grup podran seleccionar nou entre les dotze que s’ofereixen.

Sintonia del projecte

Sintonia Anem x +

Veure els crèdits d’aquest programa